Zaborsky, Korol, Liberation monument, 1954


Liberation of Soviet Byelarussia Monument

Pobedy ploshad

1954

G. Zaborsky, V. Korol

© ostarchitektur.com               EST. 2006               status: 21 Länder, 112 Orte, 1546 Bauten, 118 Objekte